Archiwum autora: pisarka30

Informacje o pisarka30

pisze blogi wykorzystując prace magisterskie i licencjackie.

Zakończenie pracy magisterskiej z prawa pracy

Polski ustawodawca uzupełniając istniejący system ochrony roszczeń pracowniczych o zupełnie nowy mechanizm – fundusz gwarancyjny, w bardzo dużym zakresie wzorował się na rozwiązaniach przyjętych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz opracowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Z tych względów zasady funkcjonowania … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Krąg pracodawców

praca magisterska z prawa pracy . Dyrektywa. Dyrektywa nie określa bezpośrednio kręgu pracodawców, do których ma zastosowanie. Nie przewiduje jednak wyłączeń ani ograniczeń, tak jak to czyni w odniesieniu do kręgu pracowników. Płynie stąd wniosek, że Dyrektywę należy stosować do … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Pracownicy objęci ochroną

praca magisterska z prawa pracy Zakres zastosowania Dyrektywy. Dyrektywa obejmuje swym zasięgiem całe terytorium Wspólnoty, z wyjątkiem Grenlandii. Jest jednak możliwe objęcie działaniem Dyrektywy tego obszaru, w przypadku dalszego rozwoju gospodarczego i struktur pracowniczych. Dyrektywa dotyczy zatem wszystkich krajów członkowskich. … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Zakres chronionych roszczeń i jego ograniczenia

praca magisterska z prawa pracy Zakres chronionych roszczeń w Dyrektywie. Zakres chronionych roszczeń ujęty został w Dyrektywie bardzo wąsko. Ograniczony jest w zasadzie do roszczeń dotyczących wynagrodzenia za pracę. W przeważającej większości ustawodawstw państw członkowskich “wynagrodzenie za pracę” rozumiane jest … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Organizacja i funkcjonowanie instytucji gwarancyjnych

Regulacje przewidziane Dyrektywą. Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim podjęcie “odpowiednich środków” w celu zapewnienia wypłacenia niezaspokojonych należności pracowniczych przez instytucje gwarancyjne. Wymienione sformułowanie przerzuca ustalenie szczegółów funkcjonowania systemu gwarancji na poszczególne państwa. Należy dodać, że w większości państw Unii, w chwili … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Ochrona dóbr osobistych w świetle przepisów innych gałęzi prawa

Jak już zostało to niejednokrotnie powiedziane: ochrona dóbr osobistych została zapewniona głównie przez przepisy prawa cywilnego, jednocześnie jednak istnieją przepisy prawa pracy, prawa karnego oraz prawa prasowego, które również regulują kwestię ochrony i naruszenia dóbr osobistych. Takie rozwiązanie jest zawarte … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Tradycyjne formy ochrony roszczeń pracowniczych

praca magisterska z prawa pracy Upadłość zakładu pracy wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla pracowników. Najdotkliwszą z nich jest bez wątpienia sam fakt utraty pracy, często jedynego źródła utrzymania. Najczęściej też pracownicy mają duże trudności z wyegzekwowaniem od pracodawcy … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Najczęstsze przykłady naruszeń dóbr osobistych

Nie ulega wątpliwości, że obecnie prym w sprawach związanych z naruszeniami dóbr osobistych wiodą media. Jest to zapewne związane z jednej strony z rozwojem techniki przekazu, z drugiej zaś – z faktem, że o ile osoba poszkodowana może pogodzić się … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz