Archiwa kategorii: prace magisterskie

Prawa dziecka w nauczaniu Kościoła Katolickiego

podrozdział pracy magisterskiej Dziecko, jako osoba bezbronna ze względu na swój wiek jest podmiotem mającym szczególne miejsce tak w nauczaniu Ojca Świętego jak też Kościoła Katolickiego. Już w Starym Testamencie mamy do czynienia z pewnymi sytuacjami wskazującymi na to, że … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Nowoczesne formy ochrony roszczeń pracowniczych – rozwój w Europie Zachodniej

praca magisterska z prawa pracy Niedoskonałość opisanego powyżej systemu ochrony ujawniła się szczególnie w czasie kryzysu gospodarczego lat sześćdziesiątych. Wtedy też powstawały pierwsze projekty zmian istniejących rozwiązań prawnych. Szczególne znaczenie przywiązywano do zapewnienia pracownikom natychmiastowej wypłaty należnych im świadczeń, niezależnie … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Wybrane zagadnienia dotyczące ewolucji instytucji ochrony dóbr osobistych na ziemiach polskich

Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 Polska niejako „odziedziczyła” po zaborcach ich systemy prawne. Toteż podstawowym problemem suwerennego państwa stała się unifikacja prawa – w tym także cywilnego. Kodeks cywilny austriacki dawał dobre podstawy do zapewnienia szerokiej ochrony dóbr osobistych. … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Zakończenie pracy magisterskiej z prawa pracy

Polski ustawodawca uzupełniając istniejący system ochrony roszczeń pracowniczych o zupełnie nowy mechanizm – fundusz gwarancyjny, w bardzo dużym zakresie wzorował się na rozwiązaniach przyjętych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz opracowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Z tych względów zasady funkcjonowania … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz

Krąg pracodawców

praca magisterska z prawa pracy . Dyrektywa. Dyrektywa nie określa bezpośrednio kręgu pracodawców, do których ma zastosowanie. Nie przewiduje jednak wyłączeń ani ograniczeń, tak jak to czyni w odniesieniu do kręgu pracowników. Płynie stąd wniosek, że Dyrektywę należy stosować do … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Pracownicy objęci ochroną

praca magisterska z prawa pracy Zakres zastosowania Dyrektywy. Dyrektywa obejmuje swym zasięgiem całe terytorium Wspólnoty, z wyjątkiem Grenlandii. Jest jednak możliwe objęcie działaniem Dyrektywy tego obszaru, w przypadku dalszego rozwoju gospodarczego i struktur pracowniczych. Dyrektywa dotyczy zatem wszystkich krajów członkowskich. … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Zakres chronionych roszczeń i jego ograniczenia

praca magisterska z prawa pracy Zakres chronionych roszczeń w Dyrektywie. Zakres chronionych roszczeń ujęty został w Dyrektywie bardzo wąsko. Ograniczony jest w zasadzie do roszczeń dotyczących wynagrodzenia za pracę. W przeważającej większości ustawodawstw państw członkowskich “wynagrodzenie za pracę” rozumiane jest … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano , | Dodaj komentarz

Organizacja i funkcjonowanie instytucji gwarancyjnych

Regulacje przewidziane Dyrektywą. Dyrektywa nakazuje państwom członkowskim podjęcie “odpowiednich środków” w celu zapewnienia wypłacenia niezaspokojonych należności pracowniczych przez instytucje gwarancyjne. Wymienione sformułowanie przerzuca ustalenie szczegółów funkcjonowania systemu gwarancji na poszczególne państwa. Należy dodać, że w większości państw Unii, w chwili … Czytaj dalej

Opublikowano prace magisterskie | Otagowano | Dodaj komentarz